ANBI

– Naam van de organisatie:
Stichting Tsjernobyl Kinderen Elst

–    Het RSIN of fiscaal nummer:
RSIN Fiscaal nummer. (KvK): 54212200
ANBI nummer: 8512.16.328

–    Contactgegevens:
Adres: p/a Christinastraat 35
3921 BS  Elst (U)
E-mail: werkgroep@tsjernobylelst.nl
Website: www.tsjernobylelst.nl

–    Dagelijks bestuur:
Voorzitter:         Dhr. J. (Koos) van Baalen
Secretaris:        Mevr. M. (Mieke) Pitlo-Goverse
Penningmeester:    Dhr. R. (Ruud) Geers

–    Het beleidsplan:
Wij zijn een team van zeven personen die zich eens in de twee/drie jaar voorbereiden op de komst van een groep kinderen uit Wit-Rusland. Met als doel groepen kinderen (met één of twee leerkrachten en een tolk), die wonen in radioactief  besmet gebied in Wit-Rusland, een verblijf in Nederland geven (voor een periode van 6-8 weken), voor herstel van de lichamelijke weerstand en opbouw van lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Onder opbouw van de geestelijke gezondheid verstaan wij het verblijf in christelijk gastgezinnen die achter de doelstelling staan, (meelevend met een kerkelijke gemeente) en deze kinderen 6-8 weken een ‘warm nest’ willen geven, zodat de kinderen in woorden en daden met het Evangelie van Jezus Christus in aanraking komen.
Wij geloven dat alleen de bijbel Gods Woord aan ons bekend maakt en de Bron is van waaruit we willen leven en werken.
Het team bestaat uit personen vanuit verschillende kerkelijke gemeenten in Elst (Ut). Hiermee willen we een breed draagvlak creëren binnen ons dorp.
Er vind zo een interculturele uitwisseling plaats.

In grote lijnen zijn de taken/het beleid van de stichting als volgt te omschrijven:
–    aanwinnen van gastgezinnen
–    contacten onderhouden met gastgezinnen
–    contacten onderhouden met de leerkracht(en) en de tolk. De tolk draagt de verantwoordelijkheid voor de kinderen
–    eerste contact bij calamiteiten
–    zorgen voor benodigde gelden
–    halen en brengen van de kinderen
–    continueren van het onderwijs
–    aanwinnen van vrijwilligers
–    opzetten en uitvoeren van het activiteitenprogramma
–    opzetten en uitvoeren van evangelisatieprogramma

–    Het beloningsbeleid
De Stichting Tsjernobyl Kinderen Elst werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. Kosten kunnen op declaratiebasis worden verrekend mits de fondsen daarvoor toereikend zijn.

–    Financiële verantwoording
De financiële verantwoording vind jaarlijks plaats. Deze financiële stukken, van de afgelopen boekjaren kunt u op afspraak inzien bij de penningmeester.